Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

| 20-12-2022, 07:06 | Thị trường 24h

Theo Cục Quản lý công sản, trong năm 2022, Bộ Tài chính đã phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Bộ cũng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện xử lý, sắp xếp nhà, đất của các Bộ, ngành, tổng công ty và tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 154 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương. Theo đó, lũy kế đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà, đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất. (Ảnh minh họa)


Ngoài ra, nhằm tiếp tục tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và khai thác đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị (nay được thay thế bằng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định sửa đổi, bổ sung số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ), Bộ Tài chính đã có Công điện số 04/CĐ-BTC ngày 28/7/2022 gửi các cơ quan trung ương, ủy  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước về việc tăng cường công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Qua đó, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất theo quy định được các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Quản lý công sản, việc quản lý, sử dụng tài sản công có đơn vị chưa chặt chẽ, qua rà soát của Bộ Tài chính vẫn còn hiện tượng cho mượn, cho thuê không đúng quy định.

Trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước; Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà, đất giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành.

Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là tài sản công, ưu tiên đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh mục cổ phần hóa, nhà, đất của các cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhà, đất bỏ trống, không sử dụng.

Bộ Tài chính cũng sẽ hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong tổ chức xử lý tài sản công là nhà, đất. Tổ chức thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà khách, văn phòng 2 của các Bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn Tp.Hcm sau khi phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng.


Nam Yên
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm