Công ty Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi gần 13.000 m2 đất

| 28-05-2023, 20:06 | Thị trường 24h

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra Quyết định số 1172 về việc thu hồi 12.958,0 m2 đất tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

Cụ thể, vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 760/2014, tỷ lệ 1/500 và tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 785/2014, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện, ký xác lập ngày 28/8/2014.

Lý do thu hồi đất là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nhưng sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng dự án.

Công ty Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi gần 13.000 m2 đất

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi gần 13.000 m2 đất.


UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành. Đồng thời Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai; cắm mốc ranh giới khu đất để quản lý.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai khẩn trương di dời tài sản, thiết bị... trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu quản lý và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đông Nai để thực hiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, thiết bị, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

UBND huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm đôn đốc việc di dời tài sản, thiết bị trên đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để bàn giao đất theo quy định; trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng vả Vật liệu Đồng Nai không chấp hành việc di dời, giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện việc cưỡng chế di dời theo quy định.


Minh Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm