Doanh nghiệp trúng đấu giá đất, đăng ký quyền sử dụng thế nào?

| 9-07-2019, 11:13 | Thị trường 24h

Công ty nhận thấy, Nghị định 43/2014/NĐ-CP yêu cầu người đã mua tài sản bán đấu giá (đối với tài sản bảo đảm) phải thực hiện các quy định để đăng ký tài sản bảo đảm vào đất thuê, sau khi được sự chấp thuận, UBND tỉnh/thành phố sẽ thu hồi đất thuê cũ và cấp lại đất thuê cho người mua tài sản là không thể thực hiện được và không phù hợp với thực tế do chủ sử dụng đất cũ (là bên thế chấp tài sản có nợ xấu đã bị thi hành án) không hợp tác để thi hành án và thực hiện các thủ tục đăng ký tài sản bảo đảm vào đất thuê để chuyển đất thuê sang cho người mua tài sản đấu giá.

Đồng thời, Công ty cho rằng, việc người đã mua tài sản đấu giá phải làm các thủ tục hành chính xin phép mua sau khi đã hoàn tất quy trình mua tài sản qua bán đấu giá là không phù hợp với thực tế.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Lương Gia đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tài sản bán đấu giá nêu trên để bảo đảm việc thực thi quyền quản lý đất đai của Nhà nước một cách hiệu quả, cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Tại Điều 84 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp kê biên, bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.Theo Chinhphu.vn
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm