Phê duyệt đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào năm 2022

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 22-01-2021, 07:32 | Góc pháp luật


Phê duyệt đề án sửa đổi Luật Đất đai 2013 vào năm 2022

Năm 2022: Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 (Ảnh minh họa)


Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án đã được phê duyệt, đơn cử như:

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013 (thời gian hoàn thành: năm 2022);

- Xây dựng Đền án tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 (thời gian hoàn thành: năm 2021);

- Xây dựng Đề án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (thời gian hoàn thành: năm 2021);

- Xây dựng Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thời gian hoàn thành: năm 2022);

- Xây dựng Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (thời gian hoàn thành: năm 2022);...

Nghị quyết 06/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm