Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/1/2022

Nguyễn Thanh Thuý Nguyễn Thanh Thuý | 30-08-2021, 15:47 | Thị trường 24h

Bộ Tài nguyên và Môi trường phải trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/1/2022

Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng cơ quan soạn thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đang triển khai nghiên cứu thể chế 3 nhóm với 9 chính sách lớn để phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.


Theo Quyết định phân công của Phó Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và thời hạn trình các dự án luật được phân công cụ thể như sau: dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo, thời hạn trình trước ngày 10/12/2021; Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo, trình trước ngày 10/1/2022; Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch soạn thảo, trình trước 10/2/2022;

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) do Bộ Công Thương soạn thảo, trình Chính phủ trước ngày 10/6/2022; Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo, thời hạn trình Chính phủ trước ngày 10/1/2022.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng, khả thi, coi việc hoàn thành chương trình là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các đơn vị cần khẩn trương thành lập ban soạn thảo; Tập trung thời gian, nguồn lực để soạn thảo dự án luật trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ thông qua; Rà soát kỹ các văn bản đã ban hành để phát hiện, xử lý những vấn đề khác nhau giữa quy định của văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đang có hiệu lực và văn bản dự kiến ban hành, bảo đảm không để xảy ra mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản; Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp.

Lưu ý, trong quá trình soạn thảo, nếu phát sinh chính sách mới cần bổ sung vào dự án luật thì cần thực hiện đánh giá tác động và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định…

Liên quan đến công tác soạn thảo Luật Đất Đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ và cơ quan soạn thảo đang triển khai nghiên cứu thể chế 3 nhóm với 9 chính sách lớn để phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Việc soạn thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng tập trung vào các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; giá đất; tài chính đất đai.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm