Cập nhật mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay đúng theo quy định

| 13-10-2020, 09:34 | Kiến thức

Khi chúng ta mua đất nông nghiệp thì ngoài những giấy tờ liên quan khác thì chúng ta không thể thiếu đó là mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp. Bởi đây là một giấy tờ pháp lý rõ ràng và được pháp luật công nhận. Nếu chúng ta mua đất nông nghiệp mà không có giấy này thì chắc chắn việc chuyển nhượng sang tên người mua sẽ không đủ pháp lý và không được pháp luật công nhận.

Vậy một mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay hợp pháp cần đáp ứng những yêu cầu nào. Mời bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Điều kiện để giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay có hiệu lực pháp luật

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là một trong những quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay nhằm mục đích là chuyển quyền sử dụng đất giữa những người sử dụng đất.


Cập nhật mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay đúng theo quy định

Theo quy định của pháp luật, giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay được hiểu là một dạng hợp đồng chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ sử dụng đất. Giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay để không bị vô hiệu cần đáp ứng những điều kiện sau (theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015):


Chủ thể ký kết giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay phải đủ tuổi và có đủ năng lực trách nhiệm dân sự theo quy định.
Mục đích, nội dung ký kết không trái điều cấm của luật; không trái đạo đức xã hội.
Chủ thể ký kết không bị ép buộc mà phải hoàn toàn tự nguyện.
Đối với giấy chuyển nhượng đất viết tay thì cần phải có thủ tục công chứng mới có hiệu lực.

Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay hợp pháp

Những nội dung cơ bản giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay bao gồm:


Tên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp
Thông tin bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp bao gồm CMND hoặc giấy tờ tương đương, địa chỉ liên hệ, số điện thoại…
Các quyền sử dụng đất chuyển đổi: Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số, thửa đất số, vị trí thửa đất, diện tích, hình thức sử dụng…
Giá trị thửa đất nông nghiệp và phương thức thanh toán theo thỏa thuận hai bên
Quyền và nghĩa vụ của hai bên chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp
Phương thức giải quyết tranh chấp nếu có
Lời cam đoan của các bên trong hợp đồng
Điều khoản cuối cùng

Mẫu giấy chuyển nhượng đất nông nghiệp viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Hôm nay, tại … vào ngày … tháng … năm … hai bên thực hiện thống nhất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những nội dung như sau:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):


Ông (bà): ................................... Sinh năm:..........................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../....

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................


Cùng vợ (chồng) là bà (ông): ................... Sinh năm:.............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../....

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):


Ông (bà): ............................. Sinh năm:.............................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do ........................cấp ngày..../...../....

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................


Cùng vợ (chồng) là ông (bà): .................... Sinh năm:.............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .............. do .............................cấp ngày..../...../....

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Điều 01: Quyền sử dụng đất chuyển nhượng

Bên A thống nhất và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất có địa chỉ: …… được cấp ngày … tháng … năm … cụ thể như sau:


Diện tích thửa đất: … m2 – Tờ bản đồ số: ....................................
Địa chỉ: ....................................................................................................................
Diện tích: ................ m2 (Bằng chữ: ....................................................)
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: ................ m2; Sử dụng chung:….........m2
Mục đích sử dụng: ...................................................................................................
Thời hạn sử dụng: ....................................................................................................
Nguồn gốc sử dụng: ................................................................................................

Điều 02: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Bên A và Bên B thỏa thuận ấn định đối với thửa đất như trên cho Bên B được quy định ở Điều 01 của hợp đồng này là ……………. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………..).

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A thông qua phương thức ……………………………..

Điều 03: Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất

Bên A có nghĩa vụ chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ, các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng được quy định tại Điều 01 của Hợp đồng này cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo đúng quy định tại Điều 02 của Hợp đồng.

Bên B có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất đối với mảnh đất được chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 04: Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm đóng.

Điều 05: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau.

Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai bên cam đoan những nội dung được thỏa thuận trên đây là này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

Người chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)

Người nhận chuyển nhượng

(ký, ghi rõ họ và tên)


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm