Khánh Hòa phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030

| 21-02-2024, 10:56 | Thị trường 24h

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Nội dung chương trình bám sát định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030 và đủ điều kiện để trình UBND báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi phê duyệt theo quy định.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 (nguồn vốn đầu tư toàn xã hội) dự kiến khoảng 1.299.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn đến năm 2025 là 549.053 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là 749.947 tỷ đồng.

Khánh Hòa phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030

Khánh Hòa phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ảnh minh họa)


Mục tiêu là triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án nhằm thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị định hướng đến năm 2030 Khánh Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I - thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương với 9 đơn vị hành chính cấp huyện 2 thành phố (Nha Trang và Cam Lâm), 2 thị xã (Diên Khánh và Vạn Ninh), 3 huyện (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Trường Sa), 2 quận (Ninh Hòa và Cam Ranh).

Chương trình đặt mục tiêu giai đoạn đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt 65%. Về hệ thống đô thị, thành phố Nha Trang hoàn thiện 100% các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại I thuộc tỉnh, các xã ngoại thành phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của phường nội thành.

Thành phố Cam Ranh cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại II. Thị xã Ninh Hòa là đô thị loại IV, tiếp tục phấn đấu nâng cấp chất lượng đô thị, cơ bản đạt một số tiêu chí của đô thị loại III. Thị xã Diên Khánh đô thị loại IV.

Huyện Vạn Ninh đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại IV thuộc tỉnh Khánh Hòa. Thị trấn Vạn Giã, xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực dự kiến thành lập phường nội thị.

Thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, xã Suối Tân (huyện Cam Lâm) đạt đô thị loại V.

Huyện Cam Lâm được tập trung đầu tư phát triển đô thị mới Cam Lâm để định hướng phân loại đô thị tối thiểu là đô thị loại IV, cơ bản đạt một số tiêu chuẩn, tiêu chí của đô thị loại III trong giai đoạn này (để đến năm 2030 có thể đạt được mục tiêu phân loại đô thị loại I).

Thị trấn Tô Hạp - huyện Khánh Sơn, thị trấn Khánh Vĩnh - huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Trường Sa - huyện Trường Sa là các đô thị loại V.

Giai đoạn năm 2026 đến trước năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đạt 70%b. Về hệ thống đô thị, trong giai đoạn 2026 – 2030, Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện tiêu chí là đô thị loại I – thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố Nha Trang hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I; thành phố Cam Ranh hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II; thị xã Ninh Hoà hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III. Các khu vực dự kiến thành lập quận cơ bản đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Thị xã Diên Khánh là đô thị loại IV. Thành lập thị xã Vạn Ninh đạt đô thị loại IV và các phường nội thị. Huyện Cam Lâm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, dự kiến đến năm 2029 là thành phố. Các thị trấn đã đạt đô thị loại V (Tô Hạp, Khánh Vĩnh, Trường Sa) cơ bản đạt một số tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV, đặc thù hải đảo.

Đất xây dựng đô thị dự báo giai đoạn này đạt 46.367ha, chiếm tỷ lệ 8,9% so với diện tích toàn tỉnh. Diện tích nhà ở bình quân đạt 32m2/người. Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt 24%.

Trong quá trình thực hiện chương trình, Sở Xây dựng sẽ tổ chức rà soát, điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh để đảm bảo sự phù hợp theo quy định.


Nguyễn Triệu
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm