Quảng Ngãi: Cho phép chuyển nhượng gần 200 lô đất tại 2 dự án khu dân cư

| 6-02-2024, 20:48 | Thị trường 24h

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký Quyết định số 137/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Bách Bằng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 90 lô đất ở (tổng diện tích 11.170,2m2) đã được giao đất và đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Nam đường Trần Hưng Đạo và chỉnh trang đô thị, thị xã Đức Phổ.

Cụ thể, 19 lô có ký hiệu LK01, từ lô số 01-LK01 đến lô số 19-LK01, tổng diện tích 2.180m2; 13 lô có ký hiệu LK04, từ lô số 01-LK04 đến lô số 13-LK04 và 2 lô 40-LK4 - 41 –LK4, tổng diện tích 1.695,3m2. 10 lô có ký hiệu LK09, từ lô số 1-LK09 đến lô số 10-LK09, tổng diện tích 1.068,7m2. 17 lô có ký hiệu LK10, từ lô số 01-LK10 đến lô số 17-LK10; 21 lô từ 22-LK10 đến lô số 42-LK10, tổng diện tích 4.638,7m2 và 8 lô có ký hiệu BT03, từ lô số 9-BT03 đến lô số 16-BT03, tổng diện tích 1.587,5m2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các Sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra sự tuân thủ, chấp hành của Nhà đầu tư trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở của những người được chuyển nhượng, theo số lượng lô đất và vị trí nêu trên so với Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, Công ty Công ty TNHH Bách Bằng có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện xây dựng nhà ở của người dân được chuyển quyền sử dụng đất theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp được cấp phép), tuân thủ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt. Cũng như thường xuyên báo cáo Sở Xây dựng, UBND thị xã Đức Phổ và các sở, ban, ngành liên quan về tình hình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Những hộ gia đình, cá nhân được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp cấp phép xây dựng), tuân thủ Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Quảng Ngãi: Cho phép chuyển nhượng gần 200 lô đất tại 2 dự án khu dân cư

Ảnh minh họa


Trước đó cũng vào ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký Quyết định số 138/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phước Thịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 106 lô đất, tương đương với 11.946,84/42.886,47m2 đất ở đã được giao đất và đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở.

Cụ thể, 15 lô có ký hiệu LK1 (từ lô LK1:01 đến lô LK2:15), tổng diện tích 1.500m2; 6 lô có ký hiệu LK3 (từ lô LK3:01 đến lô LK3:06), tổng diện tích 728m2; 8 lô có ký hiệu LK7 (từ lô LK7:01 đến lô LK7:08), tổng diện tích 931,19m2; 18 lô có ký hiệu LK29 (từ lô LK29:01 đến lô LK29:18), tổng diện tích 1.974,97m2; 14 lô có ký hiệu LK30 (từ lô LK30:01 đến lô LK30:14), tổng diện tích 1.653,99m2; 2 lô có ký hiệu LK31 (từ lô LK31:01 đến lô LK31:02), tổng diện tích 274,91m2.

Cùng với đó là 7 lô có ký hiệu LK32 (từ lô LK32:01 đến lô LK32:07), tổng diện tích 752m2; 15 lô có ký hiệu LK34 (từ lô LK34:01 đến lô LK34:15), tổng diện tích 1.548,18m2; lô đất có diện tích 497,81m2 (LK44:01); 5 lô có ký hiệu LK47 (từ lô LK47:01 đến lộ LK47:05), tổng diện tích 585,79m2.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Tư Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra sự tuân thủ, chấp hành của Nhà đầu tư trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở của những người được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo số lượng lô đất và vị trí nêu trên so với Quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê duyệt.

Đồng thời, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Phước Thịnh chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện xây dựng nhà ở của người dân được chuyển quyền sử dụng đất theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp được cấp phép), tuân thủ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt. Cũng như thường xuyên báo cáo Sở Xây dựng, UBND huyện Tư Nghĩa và các Sở, ban, ngành liên quan về tình hình thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Các hộ gia đình, cá nhân được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng (đối với trường hợp cấp phép xây dựng), tuân thủ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế đô thị được duyệt.

Dự án Chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang có diện tích khoảng 15,69ha, quy mô 479 lô nhà phố và biệt thự, tổng mức đầu tư khoảng 217 tỷ đồng. Được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 30/10/2017, điều chỉnh tại các Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 23/08/2019, Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 28/9/2021; Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 04/4/2023. Lần gần đây nhất là vào ngày 22/12/2022, tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND, cho phép đến quý IV/2024, hoàn thành việc đầu tư, nghiệm thu, kinh doanh khai thác sản phẩm của dự án và bàn giao các hạng mục hạ tầng cho địa phương để đưa vào khai thác, sử dụng.


Nguyễn Triệu
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm