Tp.HCM ủy quyền cho quận, huyện thu hồi đất khu vực xen cài

| 2-01-2023, 10:10 | Thị trường 24h

Cụ thể, các quận/huyện được xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm điểm; thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024. Trong trường hợp quy định pháp luật chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung dẫn đến thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Tp.HCM ủy quyền cho quận, huyện thu hồi đất khu vực xen cài

Với quyết định ủy quyền này, UBND các quận, huyện tại TP.HCM được thực hiện toàn bộ quy trình thu hồi đất đối với khu vực xen cài đất tôn giáo, ngoại giao, đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích cấp xã (Ảnh: Quang Linh)


UBND các quận/huyện và Tp.Thủ Đức chịu trách nhiệm trước UBND Tp.HCM về việc thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi nội dung được ủy quyền. Tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện nội dung được ủy quyền. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Đối với UBND Tp.Thủ Đức, nội dung ủy quyền, điều kiện ủy quyền, thời gian ủy quyền được thực hiện theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND TP về ủy quyền cho UBND Tp.Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND Tp.HCM.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND Tp.HCM hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và phối hợp với UBND Tp.Thủ Đức, các quận/huyện triển khai nội dung ủy quyền tại quyết định ủy quyền. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung có thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, báo cáo UBND Tp.HCM xem xét, quyết định điều chỉnh nội dung ủy quyền để đảm bảo phù hợp quy định về thẩm quyền của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Theo điều 66 luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất, UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong 2 trường hợp. Thứ nhất là thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Thứ 2 là thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.


Ngọc Linh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm