Đánh giá việc phổ biến và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng từ năm 2010 đến nay

| 29-07-2021, 14:05 | Chính sách

Đánh giá việc phổ biến và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng từ năm 2010 đến nay

Công văn của Bộ Xây dựng nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác hoàn thiện quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn tại các Văn bản số 139/TB-VPCP ngày 31/5/2021 và số 122/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại các buổi làm việc với Bộ Xây dựng và với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh; thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đối với lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai tổng kết đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng.

Cụ thể là, đánh giá việc phổ biến và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng năm 2014 (nội dung quy hoạch xây dựng) từ năm 2010 đến nay; tình hình ban hành các quy định pháp luật về quy hoạch chuyên ngành để quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014 (về: đối tượng lập quy hoạch; thời hạn quy hoạch; trình tự thủ tục; hồ sơ sản phẩm quy hoạch; quản lý, thực hiện quy hoạch và các nội dung khác).

Đồng thời, đánh giá chung về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; đề xuất các giải pháp thi hành Luật.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm