Chính phủ chỉ đạo rà soát nhà đất đối với các nhà khách của các bộ, ngành, địa phương

| 10-05-2021, 08:24 | Thị trường 24h

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đúng quy định của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

Các cơ quan, đơn vị phải rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chuyển mạnh các đơn vị có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phát triển các trung tâm điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chính phủ chỉ đạo rà soát nhà đất đối với các nhà khách của các bộ, ngành, địa phương

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các các bộ, ngành, cơ quan, địa phương rà soát việc sử dụng, sắp xếp các cơ sở nhà đất.


Bên cạnh đó, các bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần tiếp tục rà soát, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các cơ sở nhà, đất sử dụng làm nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác định tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng đất vào mục đích làm nhà khách, khách sạn, nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bán tài sản gắn liền với đất đối với cơ sở nhà, đất số 7 đường Thanh Niên, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn do Trung  tâm Điều dưỡng Thủy sản Sầm Sơn (Thanh Hóa) thuộc Công đoàn ngành Thủy sản quản lý, sử dụng.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là văn phòng đại diện nhà khách của các bộ, cơ quan Trung ương.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm