Cập nhật bảng giá đất Quận 4 giai đoạn năm 2020 - 2024

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 5-04-2021, 09:54 | Thị trường 24h

(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

STT

Tên đường

Đoạn đường

Giá

1

Bến Vân Đồn

Nguyễn Cầu Kiệu đến Nguyễn Khoái

Nguyễn Khoái đến Cầu Dừa

Cầu Dừa đến Nguyễn Tất Thành

17.900

20.000

24.000

2

Đường nội bộ chung cư phường 3

Trọn đường

13.500

3

Các đường nội bộ cư xá Vĩnh Hội

Trọn đường

13.500

4

Đinh Lễ

Trọn đường

30.800

5

Đoàn Như Hài

Trọn đường

24.700

6

Đoàn Văn Bơ

Chân cầu Calmet đến Hoàng Diệu

Hoàng Diệu đến Tôn Đản

Tôn Đản đến Xóm Chiếu

Xóm Chiếu đến Nguyễn Thần Hiến

26.400

23.300

18.000

9.600

7

Đường dân sinh hai bên cầu Calmette

Trọn đường

15.400

8

Đường 10C

Trọn đường

19.900

9

Đường 20 thước

Trọn đường

12.600

10

Đường dân sinh hai bên cầu Ông Lãnh

Trọn đường

12.400

11

Đường phường 1

Trọn đường

9.800

12

Đường số 1

Trọn đường

17.900

13

Đường số 2

Trọn đường

16.500

14

Đường số 3

Trọn đường

16.500

15

Đường số 4

Trọn đường

16.500

16

Đường số 5

Trọn đường

16.500

17

Đường số 6

Trọn đường

17.200

18

Đường số 7

Trọn đường

16.500

19

Đường số 8

Trọn đường

17.200

20

Đường số 9

Trọn đường

17.200

21

Đường số 10

Trọn đường

17.200

22

Đường số 10A

Trọn đường

17.200

23

Đường số10B

Trọn đường

17.200

24

Đường số 11

Trọn đường

18.000

25

Đường số 12

Trọn đường

17.200

26

Đường số 12A

Trọn đường

17.400

27

Đường số 14

Trọn đường

16.500

28

Đường số 15

Trọn đường

16.500

29

Đường số 16

Trọn đường

18.000

30

Đường số 17

Trọn đường

16.500

31

Đường số 18

Trọn đường

16.500

32

Đường số 19

Trọn đường

16.500

33

Đường số 20

Trọn đường

15.900

34

Đường số 21

Trọn đường

16.500

35

Đường số 22

Trọn đường

17.200

36

Đường số 23

Trọn đường

16.500

37

Đường số 24

Trọn đường

17.200

38

Đường số 25

Trọn đường

16.500

39

Đường số 28

Trọn đường

18.700

40

Đường số 29

Trọn đường

17.200

41

Đường số 30

Trọn đường

17.200

42

Đường số 31

Trọn đường

17.200

43

Đường số 32

Trọn đường

17.200

44

Đường số 32

Trọn đường

8.700

45

Đường số 33  

Trọn đường

17.200

46

Đường số 34

Trọn đường

17.200

47

Đường số 35

Trọn đường

8.700

48

Đường số 36

Trọn đường

17.200

49

Đường số 37

Trọn đường

17.200

50

Đường số 38

Trọn đường

17.200

51

Đường số 39

Trọn đường

17.200

52

Đường số 40

Trọn đường

17.200

53

Đường số 42

Trọn đường

17.200

54

Đường số 43

Trọn đường

16.500

55

Đường số 44

Trọn đường

17.200

56

Đường số 45

Trọn đường

19.500

57

Đường số 46

Trọn đường

13.600

58

Đường số 47

Trọn đường

16.500

59

Đường số 48

Trọn đường

27.000

60

Đường số 49

Trọn đường

17.200

61

Đường số 50

Trọn đường

9.200

62

Hoàng Diệu

 Sát cảng Sài Gòn đến Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Tất Thành đến Đoàn Văn Bơ

Đoàn Văn Bơ đến Khánh Hội

Khánh Hội đến cuối đường

24.000

34.500

31.500

30.000

63

Khánh Hội

Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu

Hoàng Diệu đến cầu Kênh Tẻ

Kênh Tẻ đến Tôn Thất Thuyết 

31.500

29.400

17.400

64

Lê Quốc Hưng

Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu

Hoàng Diệu đến Lê Văn Linh

23.900

33.000

65

Lê Thạch 

Trọn đường

33.000

66

Lê Văn Linh

Nguyễn Tất Thành đến Lê Quốc Hưng

Lê Quốc Hưng đến Đoàn Văn Bơ

33.000

20.200

67

Lê Văn Linh nối dài

Đường 48 đến Nguyễn Hữu Hào

31.500

68

Lê Văn Sở

Trọn đường

25.500

69

Nguyễn Hữu Hào

Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu

Hoàng Diệu đến cuối đường

17.100

14.700

70

Nguyễn Khoái

Trọn đường

16.400

71

Nguyễn Tất Thành

Cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh

Lê Văn Linh đến Xóm Chiếu

Xóm Chiếu đến cầu Tân Thuận

34.500

28.500

20.600

72

Nguyễn Thần Hiến

Trọn đường

15.000

73

Nguyễn Trường Tộ

Trọn đường

27.200

74

Tân Vĩnh 

Trọn đường

24.600

75

Tôn Đản

Trọn đường

17.900

76

Tôn Thất Thuyết

Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Thần Hiến

Nguyễn Thần Hiến đến Xóm Chiếu

Xóm Chiếu đến Tôn Đản

Tôn Đản đến Nguyễn Khoái

Nguyễn Khoái đến cuối đường

12.800

15.000

13.700

16.800

11.400

77

Trương Đình Hội

Trọn đường

16.800

78

Vĩnh Hội

Tôn Đản đến Khánh Hội

Khánh Hội đến Trường THCS Quang Trung

24.000

24.000

79

Vĩnh Khánh

Bến Vân Đồn đến hoàng Diệu

Hoàng Diệu đến Tôn Đản

18.000

16.500

80

Xóm Chiếu

Trọn đường

18.600

81

Mai Lợi Trinh

Tôn Thất Thuyết đến Vĩnh Hội

17.400


Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm