Một sổ đỏ có được phép thế chấp tại nhiều ngân hàng hay không?

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 9-01-2021, 02:19 | Kiến thức

Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng là gì?

Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng là hình thức dùng sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản đảm bảo và ngân hàng sẽ giữ sổ đỏ trong suốt quá trình vay vốn. Giá trị khoản vay thường ở mức 70 - 80% giá trị của sổ đỏ. Trong quá trình thanh toán các khoản vay sẽ có 2 trường hợp xảy ra như sau:

  • Thứ nhất, bạn hoàn tất thanh toán đủ và đúng hẹn khi vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng. Sau đó ngân hàng sẽ trả lại hồ sơ cho người đi vay.

  • Thứ hai, bạn không thể hoàn thành thanh toán các khoản nợ thì ngân hàng sẽ thanh lý nhà đất để thu hồi khoản nợ cho mình.

Trong một số trường hợp, giá trị vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng không đủ, nên nhiều người tiếp tục vay thế chấp sổ đỏ tại một số ngân hàng khác. Việc này hoàn toàn có thể thực hiện được và đã có quy định tại điều 296 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

1. Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

3. Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.


Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.


Một sổ đỏ có được phép thế chấp tại nhiều ngân hàng hay không?

Tổng kết lại, nếu muốn thế chấp sổ đỏ ngân hàng nhiều lần bạn cần đáp ứng ĐỦ 3 điều kiện sau:

  • Giá trị nhà, đất tại thời điểm thế chấp lớn hơn tổng số tiền vay tại ngân hàng.

  • Bên thế chấp phải trung thực thông báo về tình trạng tài sản đang thế chấp cho ngân hàng nhận thế chấp tiếp theo.

  • Khi thực hiện thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng phải được ghi rõ bằng văn bản có đóng dấu hoặc công chứng.

Lưu ý, việc lập các văn bản thế chấp sổ đỏ cần phải có đầy đủ các điều khoản cũng như sự rõ ràng về việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm