5 bước để quy hoạch một thành phố xanh

5 bước để quy hoạch một thành phố xanh

Khám phá - Trải nghiệm

Những đề xuất về 5 cách tiếp cận chiến lược cho một cuộc sống đô thị lành mạnh được thể hiện qua các dự án nghiên cứu và hợp tác thiết kế khác nhau. Từ việc tái sự dụng nhiệt và năng lượng để xây

Khám phá & trải nghiệm