Ban hành Thông tư hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2021

Ban hành Thông tư hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường 2021

Thị trường 24h

Theo đó, các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện, cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo

Khám phá & trải nghiệm