UBND huyện được quyết định giá đất cụ thể trong một số trường hợp

UBND huyện được quyết định giá đất cụ thể trong một số trường hợp

Thị trường 24h

UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; xác định giá khởi

Khám phá & trải nghiệm