Ai là người phải chịu trách nhiệm bồi thường khi nhà cho thuê xảy ra hỏa hoạn?

Ai là người phải chịu trách nhiệm bồi thường khi nhà cho thuê xảy ra hỏa hoạn?

Góc pháp luật

Nếu hợp đồng giữa bên cho thuê và bên thuê không có điều khoản ràng buộc về trường hợp xảy ra sự cố, vậy khi có hỏa hoạn và gây thiệt hại về tài sản, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Khám phá & trải nghiệm