Hồ sơ và trình tự đề nghị tách thửa trước khi chuyển nhượng

Hồ sơ và trình tự đề nghị tách thửa trước khi chuyển nhượng

Góc pháp luật

Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Khám phá & trải nghiệm