Bổ sung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Bổ sung phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Góc pháp luật

Chính phủ ban hành Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển đổi DNNN và công ty TNHH MTV do DNNN đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;...

Khám phá & trải nghiệm