Bạn đã nắm rõ những kiến thức này về gạch không nung?

Bạn đã nắm rõ những kiến thức này về gạch không nung?

Kiến thức

Gạch không nung hay gạch xây không nung tên tiếng Anh là Adobe Brick. Là loại gạch tự đóng rắn sau khi tạo khối mà không cần sử dụng nhiệt để tăng độ bền, chắc.

Khám phá & trải nghiệm