Các điều kiện để đất nông nghiệp dưới 500m2 vẫn được tách sổ

| 16-09-2019, 15:50 | Kiến thức

Hỏi: Theo quy định của Nhà nước, diện tích đất nông nghiệp tối thiểu để tách sổ là 500m2, nhưng có những trường hợp sau khi tách sổ chỉ có 475m2 vẫn được thể hiện trên sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).


Vậy tôi muốn hỏi những trường hợp nào diện tích đất nông nghiệp không đủ 500m2 nhưng vẫn được cấp sổ đỏ?

damnhan.acl@...

Luật sư tư vấn:

Về nội dung câu hỏi nêu trên, người đặt câu hỏi không nêu rõ địa phương nơi có đất cụ thể, do đó bạn cần căn cứ vào hạn mức tối thiểu để tách thửa được ban hành bởi Ủy ban nhân dân tỉnh để có căn cứ về diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp. Bên cạnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, người có đất còn phải đáp ứng sự phù hợp về quy hoạch của địa phương.

Các điều kiện để đất nông nghiệp dưới 500m2 vẫn được tách sổ
Các điều kiện để đất nông nghiệp dưới 500m2 vẫn được tách sổ.

Vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được nêu tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Cụ thể:

“Điều 29. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa được quy định tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.”

Căn cứ theo quy định trên, nếu đáp ứng được các điều kiện dưới đây thì đất nông nghiệp có diện tích nhỏ hơn diện tích để được tách thửa vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các điều kiện này gồm:

"- Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành;

- Có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới."

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo


Công ty luật TNHH Đức An


(Theo cafeland)
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm