Tp.HCM: Hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc

| 29-02-2024, 13:56 | Thị trường 24h

Ngày 28/2, Thanh tra Tp.HCM đã thông báo công bố kết luận thanh tra số 28/TB-TTTP-P5 về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư tại Ban Quản lý Đầu tư -  Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố (gọi tắt là Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc) thời kỳ thanh tra đối với nội dung quy hoạch và thực hiện quy hoạch, từ năm 2015 đến năm 2022; đối với nội dung quản lý đầu tư xây dựng và mời gọi đầu tư, từ năm 2021 đến năm 2022.

Tp.HCM: Hàng loạt thiếu sót, vi phạm tại Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc

Qui hoạch chung 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc Tp.HCM


Theo kết luận của Thanh tra Tp.HCM, bên cạnh những mặt đạt được thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót từ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000, tỷ lệ 1/2000 và công bố công khai quy hoạch chậm so với chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, đến chưa xây dựng hồ sơ thiết kế đô thị trong các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; chưa lập hồ sơ, thực hiện cắm mốc giới và ngoài thực địa; không đôn đốc, theo dõi kiểm tra việc lập hồ sơ cắm mốc giới của các chủ đầu tư dự án...

Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đối với Khu đô thị Tây Bắc đã ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư cũng như triển khai các dự án xây dựng. Do đó, các khu đất trong Khu đô thị Tây Bắc dự kiến kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án đang tạm ngưng, chờ hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch nhằm đảm bảo các điều kiện pháp lý triển khai Dự án theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị Tây Bắc từ tháng 6/2016 đến tháng 2/2020, mất hơn 03 năm 08 tháng mới xong bước phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh), là thực hiện chậm, chưa đúng với chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố là đến cuối năm 2016 phải hoàn tất.

Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc thực hiện nhiều lần (04 lần) mất 11 tháng chưa đảm bảo đồng bộ, kịp thời về chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phải góp ý, điều chỉnh trả lại nhiều lần để bổ sung. Căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, thời gian lập nhiệm vụ đối với quy hoạch phân khu là 01 tháng chưa đảm bảo, còn quá chậm.

Thời gian từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt đến khi được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình UBND Thành phố đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét mất 10 tháng. Tính đến thời điểm thanh tra, công tác lập đồ án quy hoạch đã hơn 3,5 năm. Căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu là 09 tháng là quá chậm.

Đồng thời, việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc với quy mô 6.089 ha là không chính xác, làm phát sinh tăng kinh phí lập quy hoạch.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc chưa thu thập ý kiến góp của Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố (Hepza); không có báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý, giải trình, tiếp thu các góp ý cho đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh) Khu đô thị Tây Bắc Thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét là thực hiện không đúng.

Mặt khác, đối với đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc, quy mô 6.084ha và các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt với tổng giá trị được quyết toán là 18.751.820.548 đồng nhưng hiện đang được thẩm định, điều chỉnh quy hoạch nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu hút đầu tư, triển khai các dự án xây dựng trong Khu đô thị Tây Bắc.

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc công bố công khai đối với các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 còn chậm so với thời gian quy định 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt là thực không đúng khoản 1 Điều 53 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Điều 2 Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND Thành phố.

Việc Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc chưa xây dựng cơ chế chính sách, hỗ trợ đầu tư; phương án thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào Khu đô thị Tây Bắc là chưa thực hiện đúng.

Ngoài ra, Thanh tra Tp.HCM cũng chỉ ra những thiếu sót của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cụ thể: Tổ chức thẩm định các đồ án quy hoạch chậm so với thời gian quy định, thiếu kiểm tra diện tích lập quy hoạch cho toàn Khu đô thị Tây Bắc dẫn đến diện tích lập quy hoạch không chính xác; nội dung đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch không đầy đủ theo yêu cầu quy định tại Thông tư số01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, đối với các chủ đầu tư các dự án dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Tân Phú Trung; Dự án Khu dân cư Tân An Hội; Dự án Khu tái định cư phục vụ khu đô thị Tây Bắc Tam Tân; Dự án Khu tái định cư phục vụ Khu đô thị đại học Quốc tế (VIUT)) Chủ đầu tư các dự án không lập hồ sơ trình Ban Quản lý Khu Tây Bắc thẩm định hồ sơ cắm mốc giới là thực hiện không đúng khoản 6 Điều 10 Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị quy định: “Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chi tiết trong khu vực dự án”.

Với hàng loạt thiếu sót vi phạm nêu trên, Thanh tra Tp.HCM đã chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về các chủ đầu tư dự án, trách nhiệm liên đới thuộc về lãnh đạo Ban Quản lý Khu Tây Bắc thiếu kiểm tra đôn đốc đơn vị các chủ đầu tư dự án.

Từ những vấn đề nêu trên, Chánh Thanh tra Tp.HCM đã kiến nghị và được Phó chủ tịch UBND Tp.HCM Ngô Minh Châu thống nhất chỉ đạo xử lý tại công văn số 1034/VP-NCPC ngày 25/1/2024.

Theo đó, Giao Trưởng Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có thiếu sót, vi phạm đã nêu tại kết luận thanh tra. Và khẩn trương yêu cầu đơn vị tư vấn bổ sung, khắc phục các nội dung còn hạn chế, thiếu sót đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 đang được điều chỉnh; đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 đã nêu tại Kết luận thanh tra.

Đồng thời, tiến hành rà soát, điều chỉnh giảm giá trị khi quyết toán theo quy định do việc trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc không chính xác về diện tích từ 6.089 ha còn 6.084 ha (chênh lệch 05 ha), làm phát sinh tăng kinh phí lập tổng dự toán lập đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị Tây Bắc Thành phố.

Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại Kết luận thanh tra; chấn chỉnh công tác tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (điều chỉnh), quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Khu vực này kịp thời, đúng quy định.


Thanh Quang
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm