Tp.HCM: Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất cụ thể

| 17-08-2023, 10:40 | Thị trường 24h

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho  hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Tp.HCM: Thủ Đức và các quận, huyện được quyết định giá đất cụ thể

TP Thủ Đức và các quận, huyện được quyền quyết định giá đất cụ thể.


Các địa phương được phép quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định giá đất do Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch Hội đồng; các thành viên là lãnh đạo Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan, lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định.

Việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể được thực hiện kể từ khi Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 được thi hành.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (tức ngày 06/5/2023) và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất... và thành lập hội đồng thẩm định giá đất.


Hoàng Tư
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm