Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh bất cập tại dự án giao thông

| 8-06-2023, 19:56 | Thị trường 24h

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn số 3030/UBND-KTN về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.

Theo đó, người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư dự án tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt là chất lượng công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Tổ chức quản lý chặt chẽ các hợp đồng tư vấn xây dựng (lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, dự toán; thẩm tra; giám sát); kiểm soát chặt chẽ việc lựa chọn, quản lý thầu phụ để không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh bất cập tại dự án giao thông

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh bất cập trong công tác đầu tư xây dựng các dự án giao thông trên địa bàn.


Sở Kế hoạch và Đầu tư được yêu cầu phải chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng; phối hợp với các cơ quan có chức năng xử lý nghiêm các hành vi chuyển nhượng thầu, bán thầu trái quy định của pháp luật; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Giao thông vận tải phải tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các dự án. Đặc biệt là các dự án chậm tiến độ, điều chỉnh bổ sung nhiều lần, khối lượng điều chỉnh phát sinh lớn. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về trình tự, thủ tục, quản lý chất lượng, tiến độ, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng phải kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá... theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá, giá đất; thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá bảo đảm đầy đủ, phù hợp thực tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu cấp phép khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; không để xảy ra việc cấp mỏ không đúng đối tượng, làm nảy sinh hoạt động “mua đi, bán lại” tăng giá vật liệu.

Chủ động rà soát các mỏ vật liệu đã cấp, kịp thời đề xuất biện pháp xử lý đối với mỏ cấp không đúng quy định; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tình trạng “găm hàng”, liên kết (giữa các chủ mỏ vật liệu) để nâng giá, làm ảnh hưởng thi công dự án.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để hạn chế tăng vốn trong quá trình triển khai thực hiện dự án.


An Tú
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm