Sổ hồng cấp cho đất hộ gia đình có thể ghi tên tất cả thành viên

| 27-02-2023, 14:50 | Thị trường 24h

Tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đề xuất trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì sẽ cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn được người dân gọi là sổ hồng) ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ và trao cho người đại diện.

Sổ hồng cấp cho đất hộ gia đình có thể ghi tên tất cả thành viên

Theo dự thảo, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì sẽ cấp một sổ hồng ghi đầy đủ tên thành viên trên sổ và trao cho người đại diện.


Đối với trường hợp sổ hồng đã cấp cho đại diện hộ gia đình trước ngày Luật có hiệu lực thi hành, nếu các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì được cấp đổi Giấy chứng nhận và ghi đầy đủ tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một Giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên Giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề xuất trên là điểm mới so với quy định của pháp luật đất đai hiện nay. Bởi, Luật Đất đai 2013 không quy định rõ về việc ghi tên thành viên hộ gia đình sử dụng đất.

Tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định hộ gia đình sử dụng đất thì trên sổ hồng sẽ ghi tên của chủ hộ.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).”

Song sau đó, Bộ TN&MT lại tiếp tục ban hành Thông tư 53/2017 ngưng hiệu lực quy định về việc ghi tên thành viên hộ gia đình sử dụng đất trên sổ hồng nêu trên.

Từ đó đến nay, trên sổ hồng của hộ gia đình sử dụng đất chỉ ghi tên chủ hộ hoặc tên thành viên đại diện nếu chủ hộ không có quyền sử dụng đất hộ gia đình được cấp.


Mai Anh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm