UBND TP. Hà Nội chỉ đạo rà soát toàn bộ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn

| 21-06-2021, 10:19 | Thị trường 24h

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo rà soát toàn bộ quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tổng hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu, dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các nội dung liên quan đến trách nhiệm nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, báo cáo làm rõ tình hình, kết quả thực hiện các kết luận của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2021; rà soát lại các văn bản kết luận, chỉ đạo của UBND Thành phố, cơ quan liên quan để tham mưu điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành.

Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng rà soát, thống kê đầy đủ các quỹ đất quy định là 20% (TP. Hà Nội là 25%) và quỹ đất nhà ở xã hội độc lập mà chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn Hà Nội có trách nhiệm phải bố trí và dự án nhà ở xã hội; tình hình triển khai thực hiện cơ chế thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung; kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021- 2025; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất kiến nghị những nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền của UBND, HĐND Thành phố, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/6/2021.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, kiểm tra, rà soát quỹ đất quy hoạch chi tiết dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội), dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết phải bố trí nhà ở xã hội, kể cả quy hoạch chi tiết phân cấp quận, huyện, thị xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát dự án đầu tư phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị (phải bố trí nhà ở xã hội). Các sở này tổng hợp gửi Sở Xây dựng và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/6/2021.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm