Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: “Siết” việc sử dụng đất

3-04-2021, 20:36 | Thị trường 24h |

Theo dự thảo, nội dung chi tiết phương án sử dụng đất phải thể hiện được:

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp:

Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất và làm rõ những mặt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế theo những nội dung chính về tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng; tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.

Trong đó nêu cụ thể diện tích đất sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất có tranh chấp, lấn chiếm; diện tích đất sử dụng theo từng loại đất; hình thức sử dụng đất; diện tích đất sử dụng có giấy tờ pháp lý về đất đai, không có giấy tờ pháp lý về đất đai...

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: “Siết” việc sử dụng đất

Đối chiếu diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Đề xuất phương án sử dụng đất đối với diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đề nghị giữ lại sử dụng phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Phê duyệt phương án sử dụng đất: Cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất được giữ lại tiếp tục sử dụng như sau: Tổng diện tích, số lượng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng; diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn; tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và không phải lập lại phương án sử dụng đất theo quy định này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN