Quy định hiện nay về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định hiện nay về đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh

Kiến thức

Đất di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh có được cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng, thế chấp hay không? Xem quy định hiện nay.

Khám phá & trải nghiệm