Hà Nam tiến tới thành phố thuộc Trung ương

Hà Nam tiến tới thành phố thuộc Trung ương

Thị trường 24h

Hà Nam định hướng đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và phấn đấu đến năm 2035, tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hà Nam tiến tới thành thành phố thuộc Trung ương

Hà Nam tiến tới thành thành phố thuộc Trung ương

Thị trường 24h

Hà Nam định hướng đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương và phấn đấu đến năm 2035, tỉnh Hà Nam trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Khám phá & trải nghiệm