Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách

Thị trường 24h

Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm... phải được khai, nộp đầy đủ, kịp thời vào

Khám phá & trải nghiệm