Việt Nam cần ổn định thị trường trái phiếu, bất động sản

Việt Nam cần ổn định thị trường trái phiếu, bất động sản

Thị trường 24h

Tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2022, theo Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam và Lào Francois Painchaud, ổn định tài chính vẫn là mục tiêu phải ưu tiên trong thời gian tới, đặc biệt liên quan đến thị

Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

Sửa đổi Luật Đất đai: Nhìn từ chính sách tài chính

Thị trường 24h

Sau hơn 8 năm thực hiện Luật Đất đai, chính sách tài chính về đất đai đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể, tạo sự chuyển biến tích cực trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, chính sách này hiện vẫn chưa

Chính sách tài chính nhìn từ sửa đổi Luật Đất đai

Chính sách tài chính nhìn từ sửa đổi Luật Đất đai

Thị trường 24h

Sau hơn 8 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013, chính sách tài chính về đất đai được hoàn thiện đã góp phần tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách, những quy định đổi mới về giá đất đã tạo sự chuyển

Khám phá & trải nghiệm