Thế chấp nhà ở xã hội, nhà ở trong tương lai giúp khơi thông nguồn vốn

Thế chấp nhà ở xã hội, nhà ở trong tương lai giúp khơi thông nguồn vốn

Chính sách

Là một trong 9 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự được quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, thế chấp có thể coi là một biện pháp giúp huy động, khơi thông được nguồn vốn, góp phần vào phát

Khám phá & trải nghiệm