Thừa kế nhà đất bằng di chúc miệng có được pháp luật thừa nhận không?

Thừa kế nhà đất bằng di chúc miệng có được pháp luật thừa nhận không?

Góc pháp luật

Trong một số trường hợp bất khả kháng, người lập di chúc không thể lập di chúc bằng văn bản mà thay vào đó là hình thức di chúc miệng. Vậy di chúc miệng có được pháp luật thừa nhận không và thừa nhận

Khám phá & trải nghiệm