Thanh Hóa: Phải nộp tiền sử dụng đất trong 30 ngày sau khi trúng đấu giá

Thanh Hóa: Phải nộp tiền sử dụng đất trong 30 ngày sau khi trúng đấu giá

Thị trường 24h

Quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định rõ thời điểm nộp tiền sử dụng đất được áp dụng tại Thanh Hóa từ

Khám phá & trải nghiệm