Đồng Nai: Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 60m2

Đồng Nai: Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 60m2

Thị trường 24h

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị theo quy định tách thửa mới của Đồng Nai là 60m2. Trong khi đó, diện tích tối thiểu đối với đất ở nông thôn sẽ là 80m2.

Khám phá & trải nghiệm