Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở từ 08/02/2021

Góc pháp luật

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP , có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021, sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai .

Khám phá & trải nghiệm