Đồng bộ bảng giá đất giữa các địa phương cần được tính toán kỹ

Đồng bộ bảng giá đất giữa các địa phương cần được tính toán kỹ

Thị trường 24h

Nghị quyết 18/NQ-TW đặt ra vấn đề bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Tuy nhiên, việc tính giá đất theo cơ chế thị trường cũng đang còn nhiều ý kiến khác nhau.

Khám phá & trải nghiệm