Những đối tượng nào được vay ưu đãi mua nhà ở xã hội?

| 14-12-2023, 09:22 | Thị trường 24h

Theo phản ánh của người dân khi đi hỏi thủ tục vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội thì mỗi lần đều nhận được các yêu cầu khác nhau, có cả một số yêu cầu không hề được đề cập trong các quy định. Chính vì vậy, liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng thông tin như sau: 

Những đối tượng nào được vay ưu đãi mua nhà ở xã hội?

Người thu nhập thấp hoặc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo là thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội.


Đối tượng được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: Đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Như vậy, đối tượng là người thu nhập thấp hoặc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (tại Khoản 4 Điều 49 Luật Nhà ở) là thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Điều kiện được vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội

Tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) có quy định cụ thể về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

Theo đó đã có quy định: Các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở phải đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở, trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10 m2/người.


An Tú
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm