Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi Thông tư về sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 23-02-2021, 01:50 | Góc pháp luật


Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi Thông tư về sổ đỏ, hồ sơ địa chính

Đề xuất sửa đổi Thông tư về sổ đỏ, hồ sơ địa chính


Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, gồm:

1. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

3. Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính;

4. Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

5. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP;

6. Thông tư 07/2017/TT-BTNMT quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp;

7. Thông tư 61/2015/TT-BTNMT quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất;

8. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

9. Thông tư 24/2019/TT-BTNMT sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm