Hà Nội bổ sung hơn 600 dự án thu hồi đất

| 9-07-2019, 15:04 | Thị trường 24h

Theo Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 4/12/2018 của HĐND TP Hà Nội, Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển đổi mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 đã được thông qua với 1.994 dự án.Hà Nội bổ sung hơn 600 dự án thu hồi đất

Trong đó có 1.686 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích là: 5.573,52 ha. 308 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích diện tích là 518,58 ha.

Kết quả thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đến 30/4/2019 còn khá khiêm tốn. Kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn TP là 1.291,69 ha, đạt 42,38% kế hoạch thu hồi đất năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 của HĐND TP.

Cụ thể, mới có 240 dự án thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 764,32 ha. Số dự án Sở TN&MT mới thực hiện các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 154 dự án, diện tích 527,37 ha.

Căn cứ thực tế đó, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã đề xuất loại bỏ khỏi danh mục thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm nay 27 dự án thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra; hoặc tính khả thi không cao.

Đề nghị bổ sung 634 dự án thu hồi đất, với diện tích là 2.013,91 ha (235 dự án vốn ngân sách đủ căn cứ pháp lý với diện tích: 492,88 ha; 352 dự án vốn ngân sách dân sinh bức xúc, trọng điểm với điện tích: 1.228,62 ha và 47 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích: 292,41 ha).

Đề nghị bổ sung 300 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích là 492,02 ha (119 dự án vốn ngân sách đủ căn cứ pháp lý với diện tích 165,03 ha; 148 dự án dân vốn ngân sách sinh bức xúc, trọng điểm với diện tích: 261,12 ha và 33 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích: 65,86 ha).

Căn cứ Tờ trình của UBND TP Hà Nội, Báo cáo thẩm tra của của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP đã biểu quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã Thông qua Nghị quyết bổ sung 634 dự án vào Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019.

Trên cơ sở danh mục dự án đã được HĐND TP thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2019 của HĐND TP.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2019.

BAN MAI

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm