Lào Cai: Một nửa biên bản giao đất thực địa mất do “chuyển nơi làm việc”

| 2-07-2019, 08:00 | Thị trường 24h

Theo kết quả kiểm toán, trước năm 2011, Lào Cai có 15 DNNN tỉnh cổ phần hóa, trong giai đoạn 2011-2017 có 09 DNNN tỉnh cổ phần hóa, Doanh nghiệp Trung ương cổ phần hóa giai đoạn 2011-2017 có 07 doanh nghiệp.

Lào Cai: Một nửa biên bản giao đất thực địa mất do “chuyển nơi làm việc”

Trong đó, đối với các doanh nghiệp địa phương thực hiện cổ phần hóa (giai đoạn 2011- 2017) đã xây dựng phương án sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát theo chức năng nhiệm vụ được giao và được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo quy định. Các doanh nghiệp đều thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm, không xác định giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp, không có doanh nghiệp cổ phần hoá nào chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, việc xây dựng phương án sử dụng đất của DNNN cổ phần hóa còn sơ sài chưa chi tiết đến từng thửa đất mục đích sử dụng. Giai đoạn 2011 - 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có 02/9 ý kiến bằng văn bản về phương án sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp cổ phần hoá thuộc địa phương (Công ty CP Phong Hải, Cty CP chè Thanh Bình).

Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá Trung ương quản lý, qua kiểm toán tổng hợp ý kiến của chính quyền địa phương về phương án sử dụng đất doanh nghiệp cổ phần hoá của các Doanh nghiệp nhà nước thuộc các Tổng công ty; Tập đoàn thuộc Trung ương quản lý có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, khi làm thủ tục cổ phần hóa trước và trong giai đoạn 2011-2017 đều gửi phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hoá.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có ý kiến bằng văn bản tham mưu cho UBND tỉnh về phương án sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa của doanh nghiệp cổ phần hoá thuộc Trung ương quản lý.

Về cho thuê đất, trong giai đoạn 2011 - 2017, tỉnh Lào Cai có 31 doanh nghiệp cổ phần ký hợp đồng thuê đất với tổng diện tích lên đến 4,8 triệu m2 đất phi nông nghiệp và 35 nghìn m2 đất nông nghiệp. Tuy nhiên, có đến hơn một nửa hồ sơ chưa có biên bản giao đất thực địa, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường do hồ sơ luân chuyển nhiều khi đơn vị chuyển địa điểm làm việc nên có thất lạc.

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước, về cơ bản UBND tỉnh Lào Cai và cách doanh nghiệp đã tuân thủ thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi hình thức cho thuê đất của các doanh nghiệp cổ phần hoá. Các doanh nghiệp cổ phần hoá hiện thuê đất trả tiền theo từng năm, không xác định giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp.

Về thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đối với một số thửa đất của 18 doanh nghiệp cổ phần hoá tự nguyện trả lại đất và đất thu hồi làm công trình cơ bản phục vụ địa phương. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số diện tích đất mà doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng sau cổ phần hóa để quản lý theo quy định. Sở cũng chưa điều chỉnh thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa chuyển thông tin sang cơ quan thuế kịp thời để theo dõi tính tiền thuê đất theo quy định.

Kiểm toán Nhà Nước kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra, rà soát, bổ sung hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất theo quy định. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh giấy chứng nhận sử dụng đất, hợp đồng thuê đất cũng như việc tham mưu UBND tỉnh về phương án sử dụng đất khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá.

Tổng Kiểm toán chỉ đạo Cục thuế thực hiện kiểm tra, rà soát xác định đối tượng được miễn giảm, trình tự, thủ tục hồ sơ miễn giảm xử lý theo quy định đối với số tiền được miễn giảm còn tồn đọng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc hướng dẫn, tham mưu trình UBND tỉnh thực hiện phương án cổ phần hóa DNNN địa phương nhưng không xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ- CP và Thông tư số 202/2011/TT-BTC.

DIỆU HOA
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm