Gỡ vướng khi thực hiện dự án ĐTXD khu đô thị theo Nghị định 11/2013

Linh Giang Trần Linh Giang Trần | 6-11-2020, 04:10 | Góc pháp luật


Gỡ vướng khi thực hiện dự án ĐTXD khu đô thị theo Nghị định 11/2013

Gỡ vướng khi thực hiện dự án ĐTXD khu đô thị theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP (Ảnh minh họa)

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp ĐTXD khu đô thị đang gặp khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư của dự án giữa Luật Đầu tư 2014, Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 11/2013/NĐ-CP; đồng thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị trường xây dựng trầm lặng.

Do đó, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì đầu tư kinh doanh và góp phần ổn định thị trường trong thời gian sớm nhất và theo nguyên tắc áp dụng pháp luật tại Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Chính phủ quyết nghị việc áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án ĐTXD khu đô thị kể từ ngày 01/7/2015 (khi Luật Đầu tư 2014 và Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực) cho đến ngày Luật Đầu tư 2020có hiệu lực cụ thể như sau:

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở 2014; các dự án này không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

- Đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở 2014 đồng thời được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP:

Các dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở 2014 và quyết định chấp thuận đầu tư của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

- Đối với các dự án chưa hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tự theo Luật Nhà ở 2014 thì thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà 2014 và không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan và đảm bảo việc kết nối đồng bộ của các dự án trong mỗi khu vực đô thị.

Nghị quyết 164/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05/11/2020.

Châu Thanh

Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm