Các chính sách mới về Bất động sản có hiệu lực từ tháng 1/2020

3-01-2020, 22:47 | Kiến thức |

Từ tháng 1/2020, một loạt các chính sách mới về đất đai chính thức có hiệu lực. Trong đó, có trường hợp áp dụng mức phạt mới lên đến 01 tỷ đồng khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

1. Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

UBND tỉnh Bình Dương quyết định:

 • Thu hồi đất trong trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề.

 • Thu hồi đất trong trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trước ngày 03 tháng 3 năm 2017 mà bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất hoặc quá 36 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất.

 • Việc thu hồi đất theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không áp dụng đối với trường hợp bất khả kháng quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

2. Quyết định 64/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể do tỉnh Long An ban hành

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

UBND tỉnh Long An quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 để làm cơ sở xác định giá đất cụ thể, như sau:

STT

Hệ số điều chỉnh

Địa bàn áp dụng

1

1,2

Thành phố Tân An và các huyện: Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa.

2

1,0

Thị xã Kiến Tường và các huyện: Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Riêng loại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 1,0.

Các chính sách mới về Bất động sản có hiệu lực từ tháng 1/2020

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An là 1,2.

3. Quyết định 60/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

4. Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

5. Quyết định 75/2019/QĐ-UBND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

UBND tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu:

 • Chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2035 đạt 35,0 m²/người (trong đó: đô thị 36,0 m²/người; nông thôn 34,1 m²/người). Diện tích nhà ở tối thiểu 14 m² sàn/người;

 • Diện tích nhà ở tăng thêm 9.410.650 m² sàn. Trong đó:

+ Nhà ở thương mại: 2.500.000 m² sàn;

+ Nhà ở xã hội: 1.075.000 m² sàn;

+ Nhà ở công vụ: 1.400 m2 sàn;

+ Nhà ở riêng lẻ người dân tự xây: 5.834.250 m² sàn.

 • Chất lượng nhà ở: Đến năm 2035, toàn tỉnh không có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

Bình Định đặt chỉ tiêu đến năm 2035, toàn tỉnh không có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

6. Quyết định 53/2019/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Trong đó, việc cưỡng chế thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • 1. Quyết định đã có hiệu lực pháp luật mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không chấp hành quyết định và đã được Ủy ban nhân dân cấp xã (sau đây viết tắt là UBND cấp xã), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất tranh chấp đã vận động, thuyết phục mà không chấp hành;

 • 2. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất tranh chấp;

 • 3. Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành;

 • 4. Người bị cưỡng chế đã nhận được Quyết định cưỡng chế.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã phải lập biên bản.

7. Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, kỳ họp thứ 14 đưa ra những quy định chung về:

 • Xác định vùng, xác định loại xã và xác định vị trí đất

 • Một số quy định chung khi tính giá đất

 • Quy định tính giá đất nông nghiệp

 • Quy định tính giá đất phi nông nghiệp

 • Quy định tính giá đất phi nông nghiệp trong một số trường hợp đăc biệt

 • Phụ lục bảng giá đất

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thông qua Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ năm 2020 đến năm 2024.

8. Nghị quyết 47/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (năm 2020-2024) áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

9. Nghị quyết 46/2019/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định nhất trí thông qua Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, dưới 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó:

 • Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 héc ta đất trồng lúa: Tổng số có 475 dự án, diện tích 564,44 héc ta;

 • Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ: Tổng số có 19 dự án, diện tích 63,64 héc ta;

 • Các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 50ha đất rừng sản xuất: Tổng số toàn tỉnh có 165 dự án, diện tích 835,16 héc ta;

 • Các công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Tổng số có 1.565 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, với tổng diện tích là 10.932,47 héc ta.

10. Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó, khung giá các loại đất cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

Loại đất

Giá đất 05 năm
(2020 - 2024)

Tối thiểu

Tối đa

01

Đất trồng cây hàng năm (gồm: đất trồng lúa, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm còn lại)

30

100

02

Đất nuôi trồng thủy sản (gồm: đất chuyên tôm, đất nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa)

30

100

03

Đất trồng cây lâu năm

40

170

04

Đất rừng sản xuất

30

05

Đất rừng phòng hộ

06

Đất rừng đặc dụng

20

07

Đất làm muối

30

08

Đất ở tại đô thị
- Đô thị loại II

460

45.000


- Đô thị loại IV

100

25.000


- Đô thị loại V

70

10.000

09

Đất ở tại nông thôn

70

2.500

Riêng xã Tắc Vân và xã Lý Văn Lâm của thành phố Cà Mau

200

15.000

10

Đất thương mại dịch vụ
- Tại đô thị
+ Đô thị loại II

368

36.000


+ Đô thị loại IV

80

20.000


+ Đô thị loại V

56

80


- Tại nông thôn

56

2.000

11

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
- Tại đô thị
+ Đô thị loại II

276

27.000


+ Đô thị loại IV

60

15.000


+ Đô thị loại V

42

60


- Tại nông thôn

42

9.000

11. Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị hủy bỏ

Ngày hiệu lực: 01/01/2020

Trong đó bao gồm:

 • Danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 tỉnh Cà Mau

 • Danh mục dự án chuyển mục đất sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 tỉnh Cà Mau

 • Danh mục dự án bị hủy do quá 03 năm không thực hiện thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

12. Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngày hiệu lực: 05/01/2020

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP, một loạt các mức phạt mới được áp dụng, dưới đây là 05 mức phạt với các hành vi vi phạm thường gặp nhất:

 • Phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân, 01 tỷ đồng với tổ chức nếu lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (tăng 100 lần so với mức phạt trước đây).

 • Phạt đến 500 triệu đồng với cá nhân, 01 tỷ đồng với tổ chức nếu tự chuyển đất trồng lúa sang đất ở (tăng 10 lần so với mức phạt trước đây).

 • Phạt đến 20 triệu đồng với cá nhân, 40 triệu đồng với tổ chức nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có Sổ đỏ (tăng 04 lần so với mức phạt trước đây).

 • Phạt đến 05 triệu đồng với cá nhân, 10 triệu đồng với tổ chức nếu không sang Sổ đỏ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tăng 02 lần so với mức phạt trước đây).

 • Phạt đến 10 triệu đồng với cá nhân, 20 triệu đồng với tổ chức nếu bỏ hoang đất mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (quy định mới).

Từ ngày 05/01/2020, phạt đến 20 triệu đồng với cá nhân, 40 triệu đồng với tổ chức nếu chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không có Sổ đỏ.

13. Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày hiệu lực: 10/01/2020

Bộ Tư pháp đưa ra thông tư này hướng dẫn một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

14. Thông tư 19/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày hiệu lực: 23/01/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung và ký hiệu của bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thành lập, lưu trữ, quản lý, cung cấp bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN